JugendNews

Kachatelier – 12.01.18

Den 12. Januar hate mir eis éischt Jugendübung fir d’Joer 2018. Traditionell fänken mir d’Joer ëmmer mat engem Kachatelier un. Esou och dës Kéier, um Menü stoung „Tarte flambée“ an Schockelaskuch. Hei nach d’Rezepter fir den Menü doheem nozekachen: Hei nach e puer Fotoen vun dësem flotten Atelier:

Weiderliesen
FormatiounNews

Weiterbildung Gefahrgut – 23.02.18

Im Rahmen der Weiterbildung des Einsatzpersonals fand am Freitagabend eine Schulung zum Thema Gefahrgut in den Räumlichkeiten des CIS Kahler statt. Besagte Fortbildung wurde gemeindeübergreifend organisiert, so dass die Kollegen des CIS Steinfort, des CIS Hobscheid, sowie des CIS Koerich ebenfalls anwesend waren. An dieser Stelle möchten wir uns bei Yves Seiwert für den fachkundigen…

Weiderliesen