Hanff Karl

1914 – 1915

Kayl Ed

1916 – 1930

Barnich Nic

1931 – 1933

Petry Nic

1934 – 1937

Kayl Ed

1938 – 1940

(Vun 1940 bis 1945 wor de Posten vum Kommandant krichsbedingt net besat.)

Arend Joseph

1946 – 1952

Wendel Nic

1953 – 1972

Reisdorff Batti

1973 – 1978

Jemming Marcel

1979 – 1996

Labruier Frank

1996 – 2004

Giersch Claude

zënter 2005