Den 12. Januar hate mir eis éischt Jugendübung fir d’Joer 2018. Traditionell fänken mir d’Joer ëmmer mat engem Kachatelier un. Esou och dës Kéier, um Menü stoung „Tarte flambée“ an Schockelaskuch.

Hei nach d’Rezepter fir den Menü doheem nozekachen:

Tarte Flambée
Schockelaskuch

Hei nach e puer Fotoen vun dësem flotten Atelier: